Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Juli 2010

Anvendelse

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre parterne skriftligt har aftalt at fravige disse.

 

Produktinformation

2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
Tegninger og andre tekniske dokumenter

3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materiellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleveret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

4. Sælgers maskiner er CE-mærket og der medfølger ved levering nødvendig dokumentation til den pågældende CE-mærkning.

 

Levering

5. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms.
Er ingen leveringsklausul aftalt, anses levering for sket “ab fabrik”.

 

Leveringstid. Forsinkelse

6. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses dette tidsrum at løbe fra indgåelsen af aftalen.

7. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må forsinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han give køberen meddelelse herom og samtidig oplyse så vidt muligt det tidspunkt, da levering påregnes at kunne finde sted.

8. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 31 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.

9. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra
hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse
herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da modtagelse
påregnes at kunne finde sted.

Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge
enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted.
Sælgeren skal sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning og risiko. På køberens
anmodning skal sælgeren forsikre materiellet for køberens regning.

10. Medmindre køberens i punkt 9 angivne undladelse skyldes noget i punkt 31 nævnt forhold, kan
sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet inden for en rimelig tid.

Undlader køberen at gøre dette inden for et sådant tidsrum – af årsager som sælgeren ikke bærer
ansvaret for – er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den
leveringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret. Sælgeren har
da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham.

 

Betaling

11. Medmindre andet er aftalt, forfalder den aftalte købesum til betaling med 40 % ved aftalens
indgåelse og med 50 % ved levering af materiellet. Restkøbesummen 10 % forfalder til betaling 20 dage
efter levering.

12. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente der udgør den
officielt fastsatte diskonto med tillæg af 9 procentpoints.

13. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne beløb, er sælgeren berettiget til ved
skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køberen for
det tab, han har lidt.

 

Ejendomsforbehold

14. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud i den udstrækning, et
sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 

Ansvar for mangler

15. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller
fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af materiellet i overensstemmelse med
punkterne 16-28 nedenfor.

16. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, materiellet blev
leveret. Anvendes materiellet mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses forudsat ved aftalens
indgåelse, forkortes denne periode forholdsmæssigt.

17. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 15, påtager sælgeren sig de samme
forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af et år. For materiellets øvrige dele
forlænges den i punkt 16 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kunnet anvendes
som følge af de i punkt 15 nævnte mangler.

18. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at
manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at den i punkt 16 nævnte frist er udløbet,
jf. punkterne 17 og 28. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.

Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives
straks.

Såfremt køberen ikke skriftligt underretter sælgeren om en mangel inden for de frister, som er angivet i
dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

19. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 18 skal sælgeren afhjælpe
manglen uden ugrundet ophold. Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til
bestemmelserne i punkterne 15-27.

Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den
mangelfulde del eller eventuelt materiellet returneres, således at sælgeren kan foretage reparation eller
udskiftning hos sig selv.

Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage
sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er sælgerens
forpligtelse vedrørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt repareret eller
udskiftet del til køberen.

20. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse som nævnt i punkt 18, og det viser sig, at der ikke
foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det
arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført ham.

21. Såfremt eventuel demontering og montering medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler
arbejdet og omkostningerne herved køberen.

22. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og
risiko.

Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.

23. Køberen skal dog bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som
følge af, at materiellet befinder sig på et andet sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller –
hvis et sådant ikke er angivet – leveringsstedet.

24. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 15, stilles til sælgerens disposition og bliver
hans ejendom.

25. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtelser i henhold til punkt 19, kan
køberen skriftligt give sælgeren en sidste rimelig frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt
inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:

a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få fremstillet nye dele for sælgerens regning
og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde,

eller

b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15% af den aftalte købesum.
Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren.
Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat
er væsentlig.

26. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller
af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne.

27. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og
under korrekt anvendelse af materiellet.

Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen.
Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig
montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller
reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og
forringelse.

28. Uanset bestemmelserne i punkterne 15-27 gælder sælgerens mangelsansvar ikke for nogen del af
materiellet ud over 2 år fra den i punkt 16 nævnte periodes begyndelse.

29. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 15-28 foreskrevne. Dette gælder
ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske
konsekvenstab.

 

Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)

30. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælgeren pålægges ansvar overfor
tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje afsnit ikke er
ansvarlig for overfor køberen.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse

b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på
fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af materiellet forårsager.

c) for skade, som måtte skyldes fejl i et delprodukt, der indgår i sælgers materiel, men som ikke er
produceret af sælger. Et sådant ansvar skal i givet fald rettes mod producenten af det pågældende
delprodukt.

I intet tilfælde er sælgeren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske
konsekvenstab.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal
denne part straks underrette den anden herom.

 

Ansvarsfrihed (force majeure)

31. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller
gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke
er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang,
rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler,
almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra
underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens
opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

32. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund, som nævnt i punkt 31,
ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre
og beskytte materiellet.

 

Tvister. Værnting og Lovvalg

33. Tvistigheder i anledning af aftalen skal anlægges ved sælgers værneting – retten i Svendborg – og
skal bedømmes efter dansk lov.

 

+45 65 99 16 35